Research > Team I:Molecular Mechanisms of Diseases and TargetName Wen Ning
Research Area Understanding molecular mechanism underlying embryonic lung development and lung fibrosis
Tel 0086-22-23505502
E-mail ningwen108@nankai.edu.cn
Brief
Introduction
Dr. Wen Ning received her Ph.D. in Science of Biology from NanjingUniversity in 1994. She took her postdoctal training on cigarette-related COPD in Dr Augustine Choi’s Lab at University of Pittsburgh Medical Center from 2000 to 2005. Then she went back to China and worked in Nanjing University Model Animal Research Center as a professor to study Lung development. In 2008, she jointed Nankai University College of Life Sciences as an investigator and Ph.D. supervisor to study lung development and lung diseases.
Resent Publications (in 5 years)
1.      Yingying Dong, Yan Geng, Lian Li, Xiaohe Li,Xiaohua Yan, Yinshan Fang, Xinxin Li, Siyuan Dong, Xue Liu, Xue Li, Xiuhong Yang,Xiaohong Zheng, Ting Xie, Jiurong Liang,Huaping Dai, Xinqi Liu, Zhinan Yin, Paul Noble, Dianhua Jiang* and Wen Ning* . Blocking Follistatin-like 1 attenuates bleomycin-induced pulmonary fibrosis in mice. J Exp Med, 2015. 212(2): 235-252
2.      Yan Geng, Lian Li, YingYing Dong, Xue Liu, Xiaohe Li, Wen Ning*. Impaired Elastin Deposition in Fstl1–/– Lung Allograft under the Renal Capsule. PLoS ONE, 2013, 8(11): e81368
3.      Lian Li, Xinxin Li, Xue Liu, Yingying Dong, Yan Geng, Xinqi Liu*, Wen Ning* Expression, characterization, and preliminary X-ray crystallographic analysis of recombinant murine Follistatin-like 1 expressed in Drosophila S2 cells. BioScience Trends. 2013; 7(2):93-100.
4.      Yan Geng, Yingying Dong, Mingyan Yu, Long Zhang, Xiaohua Yan, Jingxia Sun, Long Qiao, Huixia Geng, Masahiro Nakajima, Tatsuya Furuichi, Shiro Ikegawa, Xiang Gao, Ye-Guang Chen*, Dianhua Jiang*, and Wen Ning*.Fstl1 Is a BMP4 Signaling Antagonist in Controlling Mouse Lung Development. Proc Natl Acad Sci U S A.. 2011 108(17):7058-7063
5.      Ning Shen, Tao Gong, Jian-Dong Wang, Fan-Li Meng, Long Qiao, Run-Lin Yang, Bin Xue, Fei-Yan Pan, Xiao-Jun Zhou, Hua-Qun Chen, Wen Ning*, Chaojun Li*. Cigarette Smoke–Induced Pulmonary Inflammatory Responses Are Mediated by EGR-1/GGPPS/MAPK Signaling. Am. J. Pathol. 2011 178(1): 110-118.